آراد برندینگ
خانه / مدیریت سازه / ضریب ارتجاعی در طراحی سازه

ضریب ارتجاعی در طراحی سازه

مقدار ضریب ارتجاعی بتن در طی طراحی سازه بستگی مستقیم به مقاومت فشاری بتن دارد و با افزایش مقاومت فشاری بتن، شیب بخش ارتجاعی نمودار بیش تر و در نتیجه ضریب ارتجاعی بتن افزایش می یابد . 
بتن یک ماده غیر خطی و دارای رفتار غیر خطی می باشد که منحنی مشخصه آن سهمی شکل می باشد . 
در این نوع مواد مدول الاستیسیته در هر نقطه تعریف می گردد ؛ 
این مدول به مدول الاستیسیته مماسی معروف است که برابر با شیب خط مماسی بر منحنی در هر نقطه می باشد . 
در محاسبات به علت آن که ناحیه اول منحنی مشخصه بتن را خطی فرض می کنیم ، با مدول الاستیسیته اولیه بتن سرو کار داریم .
یعنی شیب خط مماس بر منحنی برابر است با ضریب ارتجاعی بتن یا مدول الاستیسیته بتن ، شیب منحنی تنش ـ کرنش بتن در بخش ارتجاعی آن است . 

مطلب پیشنهادی

هزینه اینترنتی مدیریت سازه دریایی

اطلاعات جامعی که در عرضه اینترنتی مدیریت سازه دریایی می توان یافت کلی تر هستند و بیشتر در مورد طراحی و پیاده سازی آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید