آراد برندینگ
خانه / سازه فلزی / اجرای وظایف اصلی مدیریت پروژه ایران

اجرای وظایف اصلی مدیریت پروژه ایران

شرکت مدیریت پروژه ایران آماده خدمت رسانی به شما مدیران عزیز در زمینه اجرای وظایف اصلی مدیریت پروژه در کشور می باشد
یک مدیر پروژه موفق در راستای انجام وظایف مدیریت پروژه خود باید وظایفی را انجام دهد که انجام هر یک از آن ها موجب بهبود در پیشرفت پروژه به طور چشمگیر خواهد شد 
 جهت ارتباط با ما از طریق شماره زیر اقدام فرمایید
وظایف تفصیلی مدیر پروژه بشرح زیر است :
در ادامه به شرح این وظایف می پردازیم
 الف: وظایف در مرحله برنامه ریزی وتامین منابع

o مشخص نمودن هدفها ،تعیین خط مشی ها ،سیاست گذاری روشها وتعریف نحوه اجرای پروژه

o ایجادسیستم ضبط ونگهداری سوابق منطبق با نیازهای سیستم مدیریت کیفیت

o اتخاذ تصمیمات کلیدی کارگاه در کلیه موارد اجرایی و اقتصادی با توجه به اهداف و قوانین و مقررات وآئیننامه های شرکت.

o طرح وتهیه برنامه زمانبندی پروژه باهمکاری واحد کنترل پروژه برای تجهیز کارگاه از نظر نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و سایر نیازمندیها و اجرای پروژه باتوجه به محدودیتهای منابع، امکانات، شرایط اجرایی و مسائل و مشکلات احتمالی

o تامین منابع انسانی وبه کار گماردن کارکنان کلیدی کارگاه با همکاری مدیران ستادی دفتر مرکزی ومتناسب با حوزه مسؤلیتی خودشان

o نظارت بر تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه باتوجه به قوانین و مقررات شرکت

o تائید استخدام پرسنل پس از طی دوره آزمایشی.

o تهیه چارت مناسب تشکیلاتی پروژه براساس چارتهای سازمانی موجود ومصوب شرکت

o تامین منابع مورد نیاز وآغاز عملیات اجرائی پروژه.

توضیح ضروری:

هر فردی که استخدام میشودمتولی انجام کاری معیین است که بایستی بر اساس نیازهای پروژه باشد واین نیاز قبلا بوسیله مدیر فرادست تائید و محل کارآن فرد در چارت مشخص شده باشد. بنابراین مدیر پروژه باید اطمینان یابد که در پروژه متولی هرکاری معین است وهر فرد نیزبکاری معین گمارده شده است. باین ترتیب که نه هیچ فردی درپروژه بیکار است ونه هیچ کاری بی صاحب.

ب: وظایف درمرحله اجرا

o هدایت و سرپرستی ارتباطات ارگانهای کارگاه با دفتر مرکزی

o نظارت در اعمال صحیح دستورالعمل های دفتر مرکزی

o ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد آنها

o ایجاد تسهیلات لازم جهت تهیه و ارسال گزارشات کامل و صحیح مورد نیاز مدیران ستادی

o هدایت و نظارت کمی و کیفی کارگاه در جهت بهینه کردن فنی اقتصادی پروژه

o ایجاد و حفظ بهترین رابطه کارگاه با مشاور و کارفرما

o هدایت و کنترل جریان تهیه دستور کارها و صورت جلسات در جهت حفظ منافع شرکت

o تامین کیفیت مطلوب اجرای پروژه

o هدایت و نظارت بر تهیه صورت وضعیت ها

o پیگیری اصولی حل و فصل مسائل صورت وضعیت با مشاور و کارفرما

o مذاکره و عقد قرارداد با پیمانکاران دست دوم طبق قوانین و دستورالعمل های شرکت

o تصویب صورت وضعیتهای پیمانکاران جزء ، پس ازتهیه توسط دفتر فنی وتایید رییس کارگاه

o تصویب حواله های انبار، درخواستهای خرید و هزینه ها مطابق اختیارات مالی مدیر پروژه

o پیشنهاد موارد بالاتر از اختیارات مدیر پروژه به دفتر مرکزی.

o کنترل دو مورد فوق بعنوان یکی از دقیقترین وجدی ترین وظایف مدیر پروژه منظور شده وهدف از آن اشراف عملی مدیریت پروژه نسبت به حسن عملکرد واحدهای پشتیبانی وخدمات وانباراست ونه تبدیل مدیریت پروژه به یک ماشین امضاء.

o بروز نگداشتن اطلاعات ضروری وفورا قابل دسترس شامل موارد زیر واز واحدهای تابعه:

• از دفتر فنی وواحد کنترل پروژه اطلاعات مربوط به باقیمانده احجام کار ، نیروی انسانی و مصالح وماشین آلات مورد نیاز

• از واحد پشتیبانی وتدارکات آخرین وضعیت موجودی کالا واجناس پروژه ، ماشین آلات وحصول اطمینان از قابلیت بسیج فوری آنان.

• ازواحد های اجرائی آخرین آمار نیروهای قابل بسیج در اسرع وقت در کارگاه

o گزارش تجهیزات وامکانات جدید مورد نیاز پروژه به مدیریت اجرائی در دفتر مرکزی شرکت

o کنترل مستمر انجام کارها وحصول اطمینان از بکار بری رویه ها وتکنولوژی انجام کارها براساس مصوبات شورای فنی واجرائی شرکت

o تعین وتبین وجااندازی رده های شغلی وسازمانی افراد شاغل در پروژه

o دریافت ، بررسی واظهار نظر وابلاغ کلیه نامه ها ، نقشه ها ومدارک از واحدهاوسازمانهای مختلف درونی وبیرونی شرکت وارسال وارجاع آنها به واحدهای تحت سرپرستی.

o کنترل مستمر مدارک پروژه وحصول اطمینان از بروز بودن آنها

ج: وظایف در مرحله کنترل عملکردها

o انجام ارزشیابی دقیق نتایج عملکردها و مقایسه آنها با برنامه های پیش بینی شده.

o شناخت مسائل و مشکلات و علل عقب افتادن از برنامه زمانی و افزایش هزینه ها و پیگیری آنها

o اتخاذ تصمیمات لازم و اجرای فوری و کامل آنها برای رفع مسائل و مشکلات

o ارزشیابی نتایج حاصل از آن

د: وظایف جانبی

o اخراج افرادی که مناسب تشخیص داده نشده اند با مشورت رئیس کارگاه (در محدوده اجرا) و رئیس دفتر فنی کارگاه (در محدوده دفتر فنی) و پرسنل انبار، تدارکات، اداری و حسابداری با اطلاع و هماهنگی و تصویب مدیران واحد های ستادی متناظر در دفترمرکزی شرکت

o بررسی روشها و تهیه دستورالعمل های خاص و مقطعی در مورد تنبیه و تشویق با هدف ایجاد و تقویت انگیزه های کاری

o مراقبت از اموال شرکت

o ارتقاء کیفیت و راندمان در پرسنل بصورت فردی و گروهی با استفاده از نظر رئیس کارگاه و سر پرست واحد پشتیبانی وخدمات کارگاه و سرپرست دفتر فنی و با رعایت مقررات و بخش نامه های شرکت

o ایجاد و حفظ و توسعه روحیه مشارکت جمعی در کارگاه

o اهمیت دادن به نظرات همکاران زیردست

o تشکیل جلسات منظم هماهنگی کارگاه حداقل دو بار در ماه با حضور روسای وسرپرستان واحدهای مختلف کارگاه وبررسی علل عدم کارائی واحدها وارائه راه حل

مطلب پیشنهادی

بازار خرید سازه فلزی سوله کرمان

در کجا سازه فلزی سوله کرمان را خریداری کنیم؟ بازار خرید سازه فلزی سوله کرمان چه کسانی به آن مراجعه خواهند کرد؟ این متن را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید